Feb 23, 2009

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ ပစၥည္းမ်ား

ေမာင္လူေအး ရန္ကုန္ ျပန္စဥ္က ေလဆိပ္ အေဆာက္အဦး အတြင္းမွာ ေရးသား ေၾကာ္ျငာထားတဲ႕ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ ပစၥည္းမ်ား ေၾကျငာခ်က္ကို ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ယူ ခဲ႕တာပါ။ ရန္ကုန္ တစ္ခါ ျပန္မယ္လုပ္ရင္ ဘယ္ဟာက အေကာက္ခြန္ လြတ္သလား၊ အေကာက္ခြန္ မလြတ္သလား၊ တစ္ေယာက္က ေျပာေတာ႕ ဘယ္ပစၥည္းက အေကာက္ခြန္ လြတ္တယ္၊ တစ္ေယာက္က ေျပာေတာ႕ အေကာက္ခြန္ မလြတ္ျပန္ဘူး။ မေသခ်ာ မေရရာမႈေတြ အတြက္ မွီျငမ္းႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ား။

(အေကာက္ခြန္ ေပးေဆာင္ရန္မလို၊ ပါမစ္မလိုသည္႕)
ခြင္႕ျပဳထားေသာ ခရီးသည္ တစ္ဦးကိုယ္သံုး၊ ၀န္စည္ပစၥည္းမ်ား

(၁) ခရီးေဆာင္ အေပ်ာ္တမ္း႐ိုက္ ကင္မရာတစ္လံုး၊ ၄င္းႏွင္႕ ဆက္စပ္ေနေသာ ခရီးေဆာင္ အပိုပစၥည္းတစ္စံု (Professional ပစၥည္းမ်ားမပါ)
(၂) (၁၅)ေခ်ာင္းထက္မပိုေသာ ေဂါက္သီး႐ိုက္တံ တစ္စံု၊ တင္းနစ္ (သို႕)ၾကက္ေတာင္႐ိုက္တံ (၂)ေခ်ာင္း၊ ငါးမွ်ားတံ တစ္ေခ်ာင္းႏွင္႕ ရစ္ဘီး၊ ႀကိဳး၊ ငါးစာအတု စသည္႕ ငါးမွ်ားကိရိယာ တစ္စံု။
(၃) စက္ဘီးတစ္စီး
(၄) ဆရာ၀န္ခြင္႕ျပဳခ်က္ျဖင္႕ ျဖစ္ေစ၊ လမ္းခရီးတြင္ ခရီးသည္ အမွန္တကယ္ သံုးစြဲရန္ လိုအပ္သည္႕တားျမစ္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ႐ွိေသာ ကိုယ္သံုးေဆး၀ါးမ်ား
(၅) ႏွစ္လီတာထက္ မပိုေသာ အရက္ယမကာမ်ိဳးစံု
(၆) (၁၅၀) ml ထက္မပိုေသာ ေရေမႊး
(၇) လိပ္ေရ (၄၀၀) ထက္ မပိုေသာ စီးကရက္၊ လိပ္ေရ (၅၀) ထက္မပိုေသာ ေဆးျပင္းလိပ္၊ (၂၅၀) gm ထက္မပိုေသာ ေဆးတံေသာက္ေဆး
(၈) ျမန္မာႏိုင္ငံသားခရီးသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင္႕ျပဳခ်က္ျဖင္႕ ယူေဆာင္သြားေသာ လက္၀တ္ရတနာမ်ား
(၉) ခရီးသည္ လမ္းခရီး အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေသာ ခရီးေဆာင္ Portable Audio Player တစ္ခု
(၁၀) အမွတ္တရ ႐ိုက္ကူးေရးအတြက္ ခရီးေဆာင္ Video Camera, HD Cam, DV Cam စသည္႕ ကိရိယာ တစ္ခုႏွင္႕ အရံ ဓာတ္ခဲ တစ္စံု
(၁၁) ခရီးေဆာင္ ကြန္ပ်ဳတာ တစ္ခု၊ ယင္းႏွင္႕ ဆက္စပ္ ပစၥည္းတစ္စံု
(၁၂) တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ထက္မပိုေသာ ခရီးသည္ အသံုးျပဳရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင္႕ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ား
(၁၃) ႐ုပ္သံမသြင္းရေသးေသာ CD ျပားအႀကီး (၆) ခ်ပ္၊ အေသး (၁၂) ခ်ပ္၊ MD (Mini Disc) (၆)ခ်ပ္၊ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြ အလြတ္ (၆)ေခြ၊ အသံမသြင္းရေသးေသာ ကက္ဆက္ေခြ (၆)ေခြ၊ (DV Cam, HD Cam) မ်ားအတြက္ အေခြလြတ္ (၆) ေခြ၊ Portable Data Storage Thumb Drive (၂)ခု
(၁၄) အထက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားမွ အပ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင္႕ ၿငိစြန္းျခင္း မ႐ွိေသာ ခရီးသည္ တစ္ဦး၏ ကိုယ္သံုးအတြက္ ယူေဆာင္လာေသာ ပစၥည္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀၀) ထက္မပိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ခရီးသည္ ကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ (သို႕) ၄င္းမွ အာဏာ လႊဲအပ္ထားေသာ အေကာက္ခြန္ အရာ႐ွိမွ ယံုၾကည္လက္ခံလွ်င္ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင္႕႐ွိေသာ ၀န္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
(၁၅) ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႕ အျခား လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေရာက္႐ွိလာသည္႕ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ယူေဆာင္လာသည္႕ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ယူေဆာင္သြားပါမည္ဟု ကတိ၀န္ခံခ်က္ျပဳပါက စတင္ေရာက္႐ွိခ်ိန္မွ တစ္ႏွစ္တာကာလအထိ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင္႕ျပဳသည္႕ ခရီးသည္ ၀န္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လြန္သြားပါက အခြြန္ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
(က) VCR (သို႕) DVD Player တစ္လံုး
(ခ) TV တစ္လံုး
(ဂ) ခရီးေဆာင္ radio တစ္လံုး (သို႕) ကက္ဆက္တစ္လံုး (Home Theater မပါ)
(ဃ) Laptop (သို႕) Notebook တစ္ခု
(င) လုပ္ငန္းသံုး Tools & Equipments မ်ား
(၁၆) ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေသဆံုးသြားေသာ ခရီးသည္တစ္ဦး၏ ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းသို႕ ျပန္လည္ တင္သြင္း လာပါက အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင္႕ျပဳသည္႕ ခရီးသည္၀န္စည္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ အမွတ္စဥ္ (၁)မွ (၁၄) အထိ ေဖာ္ျပထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဘိုးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၅၀၀) ထက္မပိုေစရ။)

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၂/၂၀၀၇

11 comments:

 1. -->မွတ္ခ်က္။ ။ အမွတ္စဥ္ (၁)မွ (၁၄) အထိ ေဖာ္ျပထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဘိုးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၅၀၀) ထက္မပိုေစရ။) <-- ေဈးအေပါဆံုး လက္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာတလံုးတန္ဖိုးေတာင္ ေဒၚလာ ၄၀၀ ေလာက္ရွိတာကို။ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ရစ္ခ်င္ရင္ရစ္မွာပဲ။

  ReplyDelete
 2. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that.

  And he

  actually bought me lunch since I found it for him smile
  Thus let me rephrase that:

  Thanks for lunch!

  Here is my web-site :: http://clickforu.com

  ReplyDelete
 3. I think this is one of the most significant information for me.
  And i am glad

  reading your article. But should remark on some general
  things, The site style is

  wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

  Also visit my homepage :: net.au

  ReplyDelete
 4. Nice post. I study something more challenging on

  totally different blogs everyday. It is going to all the
  time be stimulating to read content material from other

  writers and observe a bit

  one thing from their store. I’d want to use some with the

  content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give
  you a link in your web blog. Thanks for sharing.

  Take a look at my web blog; http://pluft.google-scraps.us/

  ReplyDelete
 5. Hey there just wanted to give you a quick heads
  up. The words in your content seem to be running off the screen in
  Firefox. I'm not sure if this is a

  formatting issue or something to do with web browser compatibility but I

  figured I'd post to let you know. The design look great though!

  Hope you get

  the issue resolved soon. Kudos

  Also visit my web page - http://forgottenjokes.com/read_blog/192477/how-to-rent-legally-registered-holiday-homes-spain

  ReplyDelete
 6. My husband and i have been fulfilled that Chris
  could finish off

  his basic research with the ideas he received using your blog.
  It is now and again perplexing just to find yourself offering guides
  which usually the

  others have been selling. So we keep in mind we now have the blog owner to
  appreciate for that. The most important explanations

  you made, the straightforward site

  navigation, the relationships you will make it
  easier to instill - it's got

  everything excellent, and it's aiding our son in addition to us do think that

  matter is amusing, which is certainly  seriously

  pressing. Many thanks for the whole

  thing!

  My webpage :: http://www.mtwebit.com

  ReplyDelete
 7. We're a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

  Your website offered us with useful information to work

  on. You have done a formidable job and our whole

  group will probably be thankful to

  you.

  My page; victimsofslaveryandtorture.com

  ReplyDelete

Your comment encouraged Mgluaye to write new posts in blog. It will be appreciated to write something about the post you have read...

Thank you

BAY OF HUNTERS