MGLUAYE'S PAGES

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ ပစၥည္းမ်ား

Bookmark and Share

Feb 23, 2009

ေမာင္လူေအး ရန္ကုန္ ျပန္စဥ္က ေလဆိပ္ အေဆာက္အဦး အတြင္းမွာ ေရးသား ေၾကာ္ျငာထားတဲ႕ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ ပစၥည္းမ်ား ေၾကျငာခ်က္ကို ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ယူ ခဲ႕တာပါ။ ရန္ကုန္ တစ္ခါ ျပန္မယ္လုပ္ရင္ ဘယ္ဟာက အေကာက္ခြန္ လြတ္သလား၊ အေကာက္ခြန္ မလြတ္သလား၊ တစ္ေယာက္က ေျပာေတာ႕ ဘယ္ပစၥည္းက အေကာက္ခြန္ လြတ္တယ္၊ တစ္ေယာက္က ေျပာေတာ႕ အေကာက္ခြန္ မလြတ္ျပန္ဘူး။ မေသခ်ာ မေရရာမႈေတြ အတြက္ မွီျငမ္းႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ား။

(အေကာက္ခြန္ ေပးေဆာင္ရန္မလို၊ ပါမစ္မလိုသည္႕)
ခြင္႕ျပဳထားေသာ ခရီးသည္ တစ္ဦးကိုယ္သံုး၊ ၀န္စည္ပစၥည္းမ်ား

(၁) ခရီးေဆာင္ အေပ်ာ္တမ္း႐ိုက္ ကင္မရာတစ္လံုး၊ ၄င္းႏွင္႕ ဆက္စပ္ေနေသာ ခရီးေဆာင္ အပိုပစၥည္းတစ္စံု (Professional ပစၥည္းမ်ားမပါ)
(၂) (၁၅)ေခ်ာင္းထက္မပိုေသာ ေဂါက္သီး႐ိုက္တံ တစ္စံု၊ တင္းနစ္ (သို႕)ၾကက္ေတာင္႐ိုက္တံ (၂)ေခ်ာင္း၊ ငါးမွ်ားတံ တစ္ေခ်ာင္းႏွင္႕ ရစ္ဘီး၊ ႀကိဳး၊ ငါးစာအတု စသည္႕ ငါးမွ်ားကိရိယာ တစ္စံု။
(၃) စက္ဘီးတစ္စီး
(၄) ဆရာ၀န္ခြင္႕ျပဳခ်က္ျဖင္႕ ျဖစ္ေစ၊ လမ္းခရီးတြင္ ခရီးသည္ အမွန္တကယ္ သံုးစြဲရန္ လိုအပ္သည္႕တားျမစ္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ႐ွိေသာ ကိုယ္သံုးေဆး၀ါးမ်ား
(၅) ႏွစ္လီတာထက္ မပိုေသာ အရက္ယမကာမ်ိဳးစံု
(၆) (၁၅၀) ml ထက္မပိုေသာ ေရေမႊး
(၇) လိပ္ေရ (၄၀၀) ထက္ မပိုေသာ စီးကရက္၊ လိပ္ေရ (၅၀) ထက္မပိုေသာ ေဆးျပင္းလိပ္၊ (၂၅၀) gm ထက္မပိုေသာ ေဆးတံေသာက္ေဆး
(၈) ျမန္မာႏိုင္ငံသားခရီးသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင္႕ျပဳခ်က္ျဖင္႕ ယူေဆာင္သြားေသာ လက္၀တ္ရတနာမ်ား
(၉) ခရီးသည္ လမ္းခရီး အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေသာ ခရီးေဆာင္ Portable Audio Player တစ္ခု
(၁၀) အမွတ္တရ ႐ိုက္ကူးေရးအတြက္ ခရီးေဆာင္ Video Camera, HD Cam, DV Cam စသည္႕ ကိရိယာ တစ္ခုႏွင္႕ အရံ ဓာတ္ခဲ တစ္စံု
(၁၁) ခရီးေဆာင္ ကြန္ပ်ဳတာ တစ္ခု၊ ယင္းႏွင္႕ ဆက္စပ္ ပစၥည္းတစ္စံု
(၁၂) တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ထက္မပိုေသာ ခရီးသည္ အသံုးျပဳရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင္႕ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ား
(၁၃) ႐ုပ္သံမသြင္းရေသးေသာ CD ျပားအႀကီး (၆) ခ်ပ္၊ အေသး (၁၂) ခ်ပ္၊ MD (Mini Disc) (၆)ခ်ပ္၊ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြ အလြတ္ (၆)ေခြ၊ အသံမသြင္းရေသးေသာ ကက္ဆက္ေခြ (၆)ေခြ၊ (DV Cam, HD Cam) မ်ားအတြက္ အေခြလြတ္ (၆) ေခြ၊ Portable Data Storage Thumb Drive (၂)ခု
(၁၄) အထက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားမွ အပ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင္႕ ၿငိစြန္းျခင္း မ႐ွိေသာ ခရီးသည္ တစ္ဦး၏ ကိုယ္သံုးအတြက္ ယူေဆာင္လာေသာ ပစၥည္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀၀) ထက္မပိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ခရီးသည္ ကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ (သို႕) ၄င္းမွ အာဏာ လႊဲအပ္ထားေသာ အေကာက္ခြန္ အရာ႐ွိမွ ယံုၾကည္လက္ခံလွ်င္ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင္႕႐ွိေသာ ၀န္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
(၁၅) ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႕ အျခား လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေရာက္႐ွိလာသည္႕ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ယူေဆာင္လာသည္႕ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ယူေဆာင္သြားပါမည္ဟု ကတိ၀န္ခံခ်က္ျပဳပါက စတင္ေရာက္႐ွိခ်ိန္မွ တစ္ႏွစ္တာကာလအထိ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင္႕ျပဳသည္႕ ခရီးသည္ ၀န္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လြန္သြားပါက အခြြန္ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
(က) VCR (သို႕) DVD Player တစ္လံုး
(ခ) TV တစ္လံုး
(ဂ) ခရီးေဆာင္ radio တစ္လံုး (သို႕) ကက္ဆက္တစ္လံုး (Home Theater မပါ)
(ဃ) Laptop (သို႕) Notebook တစ္ခု
(င) လုပ္ငန္းသံုး Tools & Equipments မ်ား
(၁၆) ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေသဆံုးသြားေသာ ခရီးသည္တစ္ဦး၏ ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းသို႕ ျပန္လည္ တင္သြင္း လာပါက အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင္႕ျပဳသည္႕ ခရီးသည္၀န္စည္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ အမွတ္စဥ္ (၁)မွ (၁၄) အထိ ေဖာ္ျပထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဘိုးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၅၀၀) ထက္မပိုေစရ။)

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၂/၂၀၀၇

ဘိုလိုေျပာၾကရေအာင္... (၁)

Bookmark and Share

Feb 21, 2009

ေမာင္လူေအး စာမေရးျဖစ္ဘဲ ႐ွိေနစဥ္မွာပဲ လာေရာက္လည္ပတ္ ဖတ္႐ႈၾကတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္တဲ႕အတြက္ ေမာင္လူေအး အေနနဲ႕ လာလည္သူမ်ားကို ေက်းဇူးဥပကာရ တင္႐ွိပါတယ္ဗ်ာ။ အယင္တစ္ခါ ဘိုလိုေျပာၾကရေအာင္ ပို႕စ္တံုးကလည္း သူငယ္ခ်င္းေတြ သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကတာ ေတြ႕ရတာမို႕ ခုတစ္ဖန္ အလားတူ စာအုပ္နဲ႕ ေလ႕လာနားဆင္စရာ Mp3 ေလးေတြ ထပ္မံ ႐ွာေဖြ ထားျခင္းပါ။ Download လုပ္ ဖတ္ဖို႕ အဆင္မေျပဘူး ဆိုတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္လည္း Embedded Book ပံုစံနဲ႕ ဖတ္လို႕ရေအာင္ တင္ထားေပးပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ အက်ိဳး႐ွိမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင္႕ပါတယ္ဗ်ာ။

Download Here!


လူလည္ အာ႐ွသား

Bookmark and Share

Feb 12, 2009

ေရး/ဆို အ႐ိုး

လူလည္ အာ႐ွသား

(တခ်ဳိ႕လူေတြကို)၂ အားက်ၿပီး ရွိစုမဲ့စုေတြေရာင္းခ်ၿပီး
ေလယာဥ္ပ်ံေပၚတက္ႏႈတ္ဆက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ခန္႔ခန္႔ႀကီးဗ်

(အေမ့ကိုမွာမယ္)၂ အေမမွတ္သာထား
အမ်ိဳးနဲ႔ရပ္ကြက္ကို ပတ္သာၾကြား ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႔ပဲ ေဖာရင္းသြားၿပီ ဖလိုက္အသစ္ႀကီးနဲ႔ဗ်

(ေကာင္းကင္ေပၚတက္)၂ေတာ့ လန္႔ေအာ္တယ္
တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာ မိုးတိမ္ထဲ ျပတင္းေပါက္ကေခ်ာင္း သိၾကားမင္းေတြ႕ရင္ ႏႈတ္ဆက္မလားပဲ

(မိုးပ်ံေနတဲ့)၂ တိုက္ေတြၾကား နည္းနည္း ရင္းႏွီးတဲ့မ်က္ႏွာမ်ား
ခင္ဗ်ားတို႔သံုးတတ္တဲ့ အေခၚအေ၀ၚေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ႏႈတ္ဆက္တယ္

ဘကုန္းလား ယပလက္လား ဖဦးထုတ္ ဂငယ္လား ဒါမွမဟုတ္ အ ပဲလား၊ မပဲလား
လူကုံထံ ေရႊေတြတဲ့လား၊ ဘယ္သူဘာျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္အတူသြား ေန၀င္မီးပိတ္
ပုရြက္ဆိတ္မ်ား၊ အ႐ုဏ္တက္တိုင္းထ မနက္တိုင္းတက္ၾကြလူလည္အာရွသား

(မနက္ဆိုျမည္မယ္)၂ Alarm နာရီ ရည္းစားမွ ေျဖာင့္ေအာင္မလြမ္းႏိုင္မီ
အေရာင္စံုလူေတြၾကားထဲ တိုးရဦးမယ္ အလုပ္ေနာက္မက်မီ

(အားရင္ထိုင္ေရး)၂ စာမ်က္ႏွာေတြ ဖုန္းခေစ်းႀကီးလို႔ မဆက္ႏိုင္သေရြ႕
အေ၀းကဦးခ်ၾက ေရႊတိဂံုေျမ ျပန္မေရာက္ေသးသေရြ႕ေတာ့

ဘာျဖစ္ျဖစ္ သတိသာထား ငါတို႔ရည္းစား သူမ်ားနဲ႔ညား
အေသသာမွတ္စြဲထား What so ever ေပ်ာ္ေအာင္သာေနၾက
မဟာလူတန္းစား အိပ္မက္မ်ား၊ အိမ္ျပန္အခန္းပိတ္ က်ိတ္ငိုၾက
အ႐ုဏ္တက္တိုင္းထ မနက္တိုင္း တက္ၾကြ လူလည္ အာရွသား

Microsoft Office Project 2007 For Dummies

Bookmark and Share

Feb 9, 2009

Project2007
ေမာင္လူေအး ရန္ကုန္က ျပန္ေရာက္ၿပီး ဘေလာ႕လည္း မေရးျဖစ္၊ ပို႕စ္လည္း မတင္ျဖစ္နဲ႕ အလုပ္႐ႈပ္ (ခ်င္ေယာင္ေဆာင္)ရင္း တိုင္ပတ္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာသြားတယ္။ ရန္ကုန္က ျပန္ေရာက္ၿပီးတဲ႕ ေနာက္မွာ ေရးစရာေလးေတြ ပါလာတယ္။ စာေတြက ေခါင္းထဲမွာ စီေနတံုးပဲ ႐ွိေသးတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ေပၚကို စာအေနနဲ႕ ေရာက္မလာႏိုင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ။ လာလည္ၾကတဲ႕ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားကိုလည္း အားနာပါတယ္။ ဆိုေတာ႕ ေလာေလာဆယ္ ေမာင္လူေအး လုပ္ေနတဲ႕ အလုပ္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕ Project Management ဆိုင္ရာ စာအုပ္ေလး တစ္အုပ္ မွ်ေ၀ပါမယ္။ Project Management နဲ႕ ဆက္စပ္ အလုပ္လုပ္ၾကတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳမယ္ ယူဆပါတယ္။ ေခါင္းထဲက စာေတြကေတာ႕ တေျဖးေျဖးခ်င္း ကြန္ပ်ဴတာေပၚေရာက္ေအာင္ ေရးသြားပါဦးမယ္။

Download Here!

 

Database