MGLUAYE'S PAGES

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ ပစၥည္းမ်ား

Bookmark and Share

Feb 23, 2009

ေမာင္လူေအး ရန္ကုန္ ျပန္စဥ္က ေလဆိပ္ အေဆာက္အဦး အတြင္းမွာ ေရးသား ေၾကာ္ျငာထားတဲ႕ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ ပစၥည္းမ်ား ေၾကျငာခ်က္ကို ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ယူ ခဲ႕တာပါ။ ရန္ကုန္ တစ္ခါ ျပန္မယ္လုပ္ရင္ ဘယ္ဟာက အေကာက္ခြန္ လြတ္သလား၊ အေကာက္ခြန္ မလြတ္သလား၊ တစ္ေယာက္က ေျပာေတာ႕ ဘယ္ပစၥည္းက အေကာက္ခြန္ လြတ္တယ္၊ တစ္ေယာက္က ေျပာေတာ႕ အေကာက္ခြန္ မလြတ္ျပန္ဘူး။ မေသခ်ာ မေရရာမႈေတြ အတြက္ မွီျငမ္းႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ား။

(အေကာက္ခြန္ ေပးေဆာင္ရန္မလို၊ ပါမစ္မလိုသည္႕)
ခြင္႕ျပဳထားေသာ ခရီးသည္ တစ္ဦးကိုယ္သံုး၊ ၀န္စည္ပစၥည္းမ်ား

(၁) ခရီးေဆာင္ အေပ်ာ္တမ္း႐ိုက္ ကင္မရာတစ္လံုး၊ ၄င္းႏွင္႕ ဆက္စပ္ေနေသာ ခရီးေဆာင္ အပိုပစၥည္းတစ္စံု (Professional ပစၥည္းမ်ားမပါ)
(၂) (၁၅)ေခ်ာင္းထက္မပိုေသာ ေဂါက္သီး႐ိုက္တံ တစ္စံု၊ တင္းနစ္ (သို႕)ၾကက္ေတာင္႐ိုက္တံ (၂)ေခ်ာင္း၊ ငါးမွ်ားတံ တစ္ေခ်ာင္းႏွင္႕ ရစ္ဘီး၊ ႀကိဳး၊ ငါးစာအတု စသည္႕ ငါးမွ်ားကိရိယာ တစ္စံု။
(၃) စက္ဘီးတစ္စီး
(၄) ဆရာ၀န္ခြင္႕ျပဳခ်က္ျဖင္႕ ျဖစ္ေစ၊ လမ္းခရီးတြင္ ခရီးသည္ အမွန္တကယ္ သံုးစြဲရန္ လိုအပ္သည္႕တားျမစ္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ႐ွိေသာ ကိုယ္သံုးေဆး၀ါးမ်ား
(၅) ႏွစ္လီတာထက္ မပိုေသာ အရက္ယမကာမ်ိဳးစံု
(၆) (၁၅၀) ml ထက္မပိုေသာ ေရေမႊး
(၇) လိပ္ေရ (၄၀၀) ထက္ မပိုေသာ စီးကရက္၊ လိပ္ေရ (၅၀) ထက္မပိုေသာ ေဆးျပင္းလိပ္၊ (၂၅၀) gm ထက္မပိုေသာ ေဆးတံေသာက္ေဆး
(၈) ျမန္မာႏိုင္ငံသားခရီးသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင္႕ျပဳခ်က္ျဖင္႕ ယူေဆာင္သြားေသာ လက္၀တ္ရတနာမ်ား
(၉) ခရီးသည္ လမ္းခရီး အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေသာ ခရီးေဆာင္ Portable Audio Player တစ္ခု
(၁၀) အမွတ္တရ ႐ိုက္ကူးေရးအတြက္ ခရီးေဆာင္ Video Camera, HD Cam, DV Cam စသည္႕ ကိရိယာ တစ္ခုႏွင္႕ အရံ ဓာတ္ခဲ တစ္စံု
(၁၁) ခရီးေဆာင္ ကြန္ပ်ဳတာ တစ္ခု၊ ယင္းႏွင္႕ ဆက္စပ္ ပစၥည္းတစ္စံု
(၁၂) တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ထက္မပိုေသာ ခရီးသည္ အသံုးျပဳရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင္႕ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ား
(၁၃) ႐ုပ္သံမသြင္းရေသးေသာ CD ျပားအႀကီး (၆) ခ်ပ္၊ အေသး (၁၂) ခ်ပ္၊ MD (Mini Disc) (၆)ခ်ပ္၊ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြ အလြတ္ (၆)ေခြ၊ အသံမသြင္းရေသးေသာ ကက္ဆက္ေခြ (၆)ေခြ၊ (DV Cam, HD Cam) မ်ားအတြက္ အေခြလြတ္ (၆) ေခြ၊ Portable Data Storage Thumb Drive (၂)ခု
(၁၄) အထက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားမွ အပ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင္႕ ၿငိစြန္းျခင္း မ႐ွိေသာ ခရီးသည္ တစ္ဦး၏ ကိုယ္သံုးအတြက္ ယူေဆာင္လာေသာ ပစၥည္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀၀) ထက္မပိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ခရီးသည္ ကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ (သို႕) ၄င္းမွ အာဏာ လႊဲအပ္ထားေသာ အေကာက္ခြန္ အရာ႐ွိမွ ယံုၾကည္လက္ခံလွ်င္ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင္႕႐ွိေသာ ၀န္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
(၁၅) ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႕ အျခား လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေရာက္႐ွိလာသည္႕ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ယူေဆာင္လာသည္႕ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ယူေဆာင္သြားပါမည္ဟု ကတိ၀န္ခံခ်က္ျပဳပါက စတင္ေရာက္႐ွိခ်ိန္မွ တစ္ႏွစ္တာကာလအထိ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင္႕ျပဳသည္႕ ခရီးသည္ ၀န္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လြန္သြားပါက အခြြန္ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
(က) VCR (သို႕) DVD Player တစ္လံုး
(ခ) TV တစ္လံုး
(ဂ) ခရီးေဆာင္ radio တစ္လံုး (သို႕) ကက္ဆက္တစ္လံုး (Home Theater မပါ)
(ဃ) Laptop (သို႕) Notebook တစ္ခု
(င) လုပ္ငန္းသံုး Tools & Equipments မ်ား
(၁၆) ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေသဆံုးသြားေသာ ခရီးသည္တစ္ဦး၏ ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းသို႕ ျပန္လည္ တင္သြင္း လာပါက အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင္႕ျပဳသည္႕ ခရီးသည္၀န္စည္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ အမွတ္စဥ္ (၁)မွ (၁၄) အထိ ေဖာ္ျပထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဘိုးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၅၀၀) ထက္မပိုေစရ။)

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၂/၂၀၀၇

13 Comments:

khmyt said...

-->မွတ္ခ်က္။ ။ အမွတ္စဥ္ (၁)မွ (၁၄) အထိ ေဖာ္ျပထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဘိုးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၅၀၀) ထက္မပိုေစရ။) <-- ေဈးအေပါဆံုး လက္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာတလံုးတန္ဖိုးေတာင္ ေဒၚလာ ၄၀၀ ေလာက္ရွိတာကို။ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ရစ္ခ်င္ရင္ရစ္မွာပဲ။

thapye said...

i want to carry TV

Anonymous said...

Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that.

And he

actually bought me lunch since I found it for him smile
Thus let me rephrase that:

Thanks for lunch!

Here is my web-site :: http://clickforu.com

Anonymous said...

I think this is one of the most significant information for me.
And i am glad

reading your article. But should remark on some general
things, The site style is

wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

Also visit my homepage :: net.au

Anonymous said...

Nice post. I study something more challenging on

totally different blogs everyday. It is going to all the
time be stimulating to read content material from other

writers and observe a bit

one thing from their store. I’d want to use some with the

content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give
you a link in your web blog. Thanks for sharing.

Take a look at my web blog; http://pluft.google-scraps.us/

Anonymous said...

Hey there just wanted to give you a quick heads
up. The words in your content seem to be running off the screen in
Firefox. I'm not sure if this is a

formatting issue or something to do with web browser compatibility but I

figured I'd post to let you know. The design look great though!

Hope you get

the issue resolved soon. Kudos

Also visit my web page - http://forgottenjokes.com/read_blog/192477/how-to-rent-legally-registered-holiday-homes-spain

Anonymous said...

My husband and i have been fulfilled that Chris
could finish off

his basic research with the ideas he received using your blog.
It is now and again perplexing just to find yourself offering guides
which usually the

others have been selling. So we keep in mind we now have the blog owner to
appreciate for that. The most important explanations

you made, the straightforward site

navigation, the relationships you will make it
easier to instill - it's got

everything excellent, and it's aiding our son in addition to us do think that

matter is amusing, which is certainlyseriously

pressing. Many thanks for the whole

thing!

My webpage :: http://www.mtwebit.com

Anonymous said...

We're a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

Your website offered us with useful information to work

on. You have done a formidable job and our whole

group will probably be thankful to

you.

My page; victimsofslaveryandtorture.com

Anonymous said...

mac cosmetics wholesale
ugg boots outlet
ugg sale
ugg boots sale
uggs for sale
uggs on sale
discount uggs
canada goose black friday
uggs outlet online
canada goose jackets
moncler jackets
ugg outlet
ugg outlet
ugg sale
uggs on sale
cheap uggs
belstaff outlet
uggs sale
uggs black friday
ugg boots cheap
cheap ugg boots
ugg boots uk
rolex watches
ugg boots uk
ugg uk
uggs sale
christian louboutin cheap
mulberry outlet
ugg boots for kids
ugg boots outlet
ugg boots outlet
uggs outlet
isabel marant sneakers
uggs outlet
cheap uggs for sale
canada goose jackets sale

mao qiuyun said...

longchamp handbags
tory burch outlet
tiffany and co
air max 90
burberry outlet,burberry outlet online,burberry outlet store,burberry factory outlet,burberry sale,burberry
futbol baratas
san antonio spurs jerseys
chelsea jersey
hollister uk
mulberry outlet
tory burch outlet
air jordan 4
chanel 2.55
denver broncos jerseys
adidas outlet
iphone 6 cases
true religion jeans, http://www.truereligionoutletstore.us.com
discount oakley sunglasses
karen millen dresses
prada handbags
cheap mlb jerseys
louis vuitton handbags
tiffany jewelry
tommy hilfiger outlet
pandora
nike roshe run
nhl jerseys
hermes outlet
insanity workout
michael kors canada, http://www.michaelkorsoutletcanada.in.net
michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletcanada.in.net
air max 2014
abercrombie
cheap wedding dresses
kate spade outlet
baltimore ravens jerseys
asics shoes
oakley sunglasses
oakland raiders jerseys
oakley sunglasses
0803maoqiuyun

xjd7410@gmail.com said...

20160825 junda
christian louboutin shoes
hollister clothing store
nike soccer shoes
louis vuitton sunglasses for women
mulberry outlet
prada handbags
coach outlet online
dior outlet
michael kors handbags
michael kors handbags on sale
rolex watches
true religion jeans
michael kors outlet online
versace sunglasses
tods outlet online
mizuno running shoes
michael kors outlet clearance
tory burch sandals
timberland boots
kobe shoes
michael kors outlet
polo shirts
ugg boots
cheap ugg boots
cheap uggs
oakley sunglasses
salomon shoes sale
louis vuitton bags
foamposite shoes
burberry outlet
moncler outlet
mulberry handbags
louis vuitton handbags
ferragamo outlet
true religion outlet
marc jacobs outlet
toms shoes
cartier outlet
hermes belt for sale
longchamp handbags

chenlina said...

oakley sunglasses
uggs on sale
canada goose jackets
new england patriots jerseys
christian louboutin shoes
canada goose
true religion outlet
ugg italia
golden state warriors jerseys
true religion jeans
chenlina20161022

chenlili said...

true religion jeans outlet
michael kors outlet clearance
jordan outlet
moncler
replica watches
louis vuitton outlet
air jordan pas cher
louis vuitton handbags clearance
pandora bracelet
burberry outlet online
hzx20161230

Post a Comment

Your comment encouraged Mgluaye to write new posts in blog. It will be appreciated to write something about the post you have read...

Thank you

 

Database