MGLUAYE'S PAGES

Greenhouse & Greenhouse Effect

Bookmark and Share

Aug 7, 2008

ဖန္လံုအိမ္

ဖန္လံုအိမ္အတြက္ သံုးတဲ႕ ဖန္အမ်ိဳးအစားသည္ မတူညီတဲ႕ ႀကိမ္ႏႈံး႐ွိတဲ႕ ေရာင္စဥ္ေတြ အတြက္ သီးသန္႕ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ႕ ျဖတ္သန္းရာ ၾကားခံျဖစ္သည္။ ၄င္းဖန္သားသည္ အျပင္မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ စြမ္းအင္ကို ဖမ္းယူကာ အတြင္း႐ွိ သစ္ပင္၊ ပန္းမန္မ်ားနဲ႔ ေျမသားကိုလည္း အပူဓာတ္ေပးသည္္။ ၄င္းအပူျဖင္႔ ေျမျပင္အနီး႐ွိ ေလထုကို ေႏြးေထြးေစကာ ၄င္းေလထု အထပ္ေအာက္ ေရြ႕လ်ားတုိက္ခတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ အကယ္၍ ဖန္လံုအိမ္၏ အမိုးအထက္နား၍ ျပဴတင္းေပါက္ အ႐ြယ္ေသးေသး ဖြင္႕ထားေပးမည္ဆိုပါက အတြင္းမွ အပူခ်ိန္သည္ သိသိသာသာ ေလ်ာ႕က်သြားေပလိမ္႕မည္။ ဤအယူအဆသည္ အလိုေလ်ာက္ ေလလဲလွယ္ အေအးျပဳစနစ္၏ အေျခခံ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ ဖန္လံုအိမ္သည္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္း ျပန္႕လြင္႕မႈကို ဖမ္းယူၿပီး အပူထိကူးကူးျခင္းကို တားဆီးသည္။ အ႐ြယ္အစား ေသးငယ္ေသာ ဖန္လံုအိမ္မ်ားကို အေအးခန္းငယ္ဟု ေခၚသည္။

အသံုးျပဳပံု

ဖန္လံုအိမ္မ်ားကို သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား၊ စားပင္သီးႏွံမ်ား၊ သစ္သီး၀လံမ်ားႏွင္႕ ေဆး႐ြက္ႀကီးပင္မ်ား စိုုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အသံုးျပဳေလ႕ရွိသည္။ ဖန္လံုအိမ္တြင္း အပင္မ်ား မ်ိဳးပြားေရးအတြက္ ပ်ားမ်ိဳးစံုကို အသံုးျပဳၿပီး ပ်ားဘုရင္မကို အဓိက အသံုးျပဳေလ႕ရွိကာ သဘာ၀မ်ိဳးပြားျခင္း သာမက လူလုပ္ မ်ိဳးပြားျခင္း ကိုလည္း အသံုးျပဳၾကသည္။ ဤကဲ႕သို႕ မ်ိဳးပြားျခင္းက အပင္မ်ား အထြက္တိုးေစ႐ံုမွ်မက ေရရွည္စိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္လည္း အပင္အေရအတြက္ တိုးပြားမႈ ျဖစ္ေစသည္။

ေဆးရြက္ႀကီးမွ အပ စားပင္သီးႏွံမ်ားႏွင္႕ ပန္းမန္မ်ားကို ဖန္လံုအိမ္တြင္း၌ မိုးေႏွာင္းရာသီ၊ ေဆာင္းဦးပိုင္းတြင္ စတင္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ပူေႏြးေသာ ရာသီဥတု ရွိသည္႕ ကာလတြင္ ျပင္ပတြင္ ထုတ္၍ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ဤ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးသည္႕ ကာလတြင္ ပ်ိဳးပင္ေစ်းကြက္တြင္ ဥယ်ာဥ္မႈးမ်ား အတြက္ ပ်ိဳးပင္မ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ၾကသည္။

ျပင္ပတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင္႕ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဖန္လံုအိမ္တြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တိတိပပ ႐ွိသည္။ ဖန္လံုအိမ္တြင္း ေလထု၏ စိုထိုင္းဆ၊ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲျခင္း၊ ပိုးမႊားမ်ားႏွင္႕ သစ္ပင္မ်ားတြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ ေရာဂါဘယမ်ား မက်ေရာက္ေစေရး အထူးဂ႐ုျပဳရသည္။ အပင္မ်ား ေရေပးႏိုင္ေစေရး အတြက္ ေရေျမာင္းျဖင္႕ သြယ္တန္း၍ ေရေပးရသည္။ အပူပိုင္း ရာသီဥတုတြင္ ေပါက္ေရာက္ေသာ စားပင္သီးႏွံမ်ားအား မိုးတြင္းခ်ိန္တြင္ ပ်ိဳးေထာင္ရေသာအခါ တိက်ေသာ အပူခ်ိန္ႏွင္႕ အလင္းေရာင္ ေပးႏိုင္ေရး လိုအပ္သည္။ အာလူးကဲ႕သို႕ေသာ သီးႏွံမ်ား စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေသာအခါ အထူးဖန္တီးထားေသာ ဖန္လံုအိမ္ အမ်ိဳးအစား လိုအပ္သည္။

လတၱီက်ဳဒ္ အျမင္႕ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ႕မႈအတြက္ ဖန္လံုအိမ္မ်ား၏ အေရးပါမႈ ပိုမို ျမင္႕မားလာေနသည္။ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ဖန္လံုအိမ္စိုက္ခင္းမ်ားမွ တစ္ခုသည္ စပိန္ႏိုင္ငံ အယ္မေနးနီးယားအရပ္တြင္ တည္႐ွိၿပီး ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင္႕ ဧက ၅၀,၀၀၀ ထိ (၂၀၀ km2) ထိ႐ွိကာ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း သစ္သီး၀လံစားသံုးမႈ၏ ၅ ရာခိုင္ႏံႈးအထိကို တာ၀န္ယူစိုက္ပ်ိဳးလ်က္႐ွိသည္။

ဖန္လံုအိမ္မ်ားသည္ သစ္ပင္မ်ားအား အပူအေအးလြန္ကဲျခင္း၊ ဖုန္မုန္တိုင္း၊ ႏွင္းမုန္တိုင္း တုိက္ခတ္ျခင္း၊ ႏွင္႕ ပိုးမႊားမ်ား အႏၱရာယ္မွ အကာအကြယ္ေပးသည္။ ဖန္လံုအိမ္၏ အကူအညီျဖင္႕ အလင္းႏွင္႕ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင္႕ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မႈ မ႐ွိေသာ ေျမျပင္အား စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေသာ ေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ဖန္လံုအိမ္မ်ားမွ အာတိတ္ေဒသႏွင္႕ သဲကႏၱာရကဲ႕သို႕ စားပင္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ မ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အစာေရစာ ေထာက္ပံ႕ႏိုင္သည္။ ဖန္လံုအိမ္၏ အတြင္းဧရိယာမ်ား အစြမ္းကုန္ အသံုးခ်ႏိုင္ေစေရး အတြက္ ဟိုက္ဒ႐ိုပိုးနစ္ နည္းစဥ္ကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

ဇီ၀ေဗဒ ပညာ႐ွင္ ဂၽြန္တုဒ္မွ ဘက္တီးရီးယားမ်ား၊ အပင္မ်ားႏွင္႕ တိရိစာၦန္မ်ား၏ အေထာက္အပံ႕ျဖင္႕ ေရဆိုးေရညစ္ကို ေရသန္႕စင္ရာတြင္ ဖန္လံုအိမ္ကို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ တီထြင္ခဲ႕သည္။

သမိုင္းေၾကာင္း

ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနကို ထိမ္းခ်ဳပ္၍ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး အယူအဆသည္ ေရာမေခတ္ ကတည္းကပင္ တည္႐ွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ေရာမဧကရာဇ္ တိုင္ေဗးရိယပ္စ္သည္ သခြားသီးႏွင္႕တူေသာ သစ္သီးတစ္မ်ိဳးကို ေန႕စဥ္မျပတ္စားသံုးခဲ႕သည္။ ဥယ်ာဥ္မႈးမ်ားက ၄င္း သစ္သီးတစ္ႏွစ္ျပတ္လံုး အဆက္မျပတ္ရရွိဆက္သေစႏိုင္ရန္ ဖန္လံုအိမ္ကဲ႕သို႕ေသာ အထူးျပဳျပင္ထားေသာ နည္းတစ္မ်ိဳးသံုး၍ စိုက္ပ်ိဳးခဲ႕ၾကသည္။ ၄င္း သခြားပင္ကို ဘီးတပ္လွည္းျဖင္႕စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေန႕ခင္း အခ်ိန္တြင္ ေနေရာင္ျခည္ ရ႐ွိေသာ ေနရာတြင္ ထုတ္ကာ ညအခ်ိန္တြင္ ၄င္း အေႏြးဓာတ္ကို ထိန္းထားႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေဆာက္အဦးအတြင္းသြင္း၍ ထားရသည္။ ရ႐ွိေသာ သခြားသီးမ်ားကို ေ႐ွးစာဆို ပလိုင္နီ သီ အက္ဒလာ၏ အညႊန္းအတိုင္း မိုက္ကာျပား သို႕မဟုတ္ စပက္က်ဴးေလးရီးယားဟု ေခၚသည္႕ အ၀တ္စကို ဆီစိမ္ကာ အုပ္ထားၿပီး သခြားသီး ထည္႕သည္႕ ပံုးငယ္မ်ား သို႕မဟုတ္ ထည္႕စရာ ေဘာင္ငယ္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ သိမ္းဆည္းရသည္။

ပထမဆံုး ဖန္လံုအိမ္မ်ားကို ႏွစ္ဆယ္ရာစုတြင္ အီတလီတြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ႕ၿပီး စူးစမ္းေလ႕လာသူမ်ား အပူပိုင္းေဒသမွ ယူေဆာင္လာေသာ အပင္ငယ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ အသံုးျပဳခဲ႕သည္။ ၄င္း ဖန္လံုအိမ္မ်ားကို giardini botanici (႐ုကၡေဗဒ ဥယ်ာဥ္မ်ား)ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ႕ၾကသည္။ ၄င္းဖန္လံုအိမ္ျဖင္႕ စိုက္ပ်ိဳးေသာ အပင္မ်ားနည္းတူ ဖန္လံုအိမ္ တည္ေဆာက္ျခင္း အယူအဆသည္လည္း နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၊ ထိုမွတဆင္႕ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတို႕သို႕ ပ်ံ႕ႏွွံ႕ခဲ႕သည္။ အေစာပိုင္း တည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ ဖန္လံုအိမ္တြင္း ေဆာင္းဥတု အေအးဓာတ္မ်ိဳး ဖန္တီးျခင္းႏွင္႕ ညအခ်ိန္ အနီးကပ္ေစာင္႕ၾကပ္ ၾကည္႕႐ႈရျခင္း စသည္႕ ကရိကထမ်ားေသာ အလုပ္မ်ား အေတာ္မ်ားျပားခဲ႕သည္။ ၄င္း ေ႐ွးဦး ဖန္လံုအိမ္မ်ား အတြက္ လံုေလာက္မွ်တေသာ အပူခ်ိန္ ေပးျခင္း ကိစၥရပ္အတြက္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ႕ရသည္။

ျပင္သစ္ ႐ုကၡေဗဒ ပညာ႐ွင္ ဂ်ဳးလိီ ခ်ားလ္စ္မွ အပူပိုင္း ေဆးဖက္၀င္ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ ပထမဆံုး လက္ေတြ႕ ဖန္လံုအိမ္တစ္ခုကို ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံ ေလဒင္အရပ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ႕သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ၾကသည္။

႐ုကၡေဗဒပညာရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၾကြယ္၀ရာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖန္လံုအိမ္မ်ား တည္ေဆာက္လာၾကသည္။ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးမ်ားက ၄င္းတို႕၏ လိေမၼာ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ လိေမၼာ္ပင္မ်ား ေအးခဲျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ စတင္ အသံုးျပဳခဲ႕ျခင္းေၾကာင္႕ ဖန္လံုအိမ္ကို orangeries (လိေမၼာ္ခင္းမ်ား) ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ႕ၾကသည္။ နာနတ္သီးစိုက္ပ်ိဳးမႈ တြင္က်ယ္လာေသာ အခါ တဖန္ pineries, or pineapple pits (နာနတ္ခင္းမ်ား) ဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚေ၀ၚလာခဲ႕ၾကျပန္သည္။ ၁၇ ရာစုအတြင္း ဥေရာပတြင္ ဖန္သားထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာ တိုးတက္လာသည္ႏွင္႕ အမွ် ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ဖန္သားမ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္လာသည္႕ နည္းတူ ဖန္လံုအိမ္ တည္ေဆာက္မႈပံုစံႏွင္႕ ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္တီထြင္မႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ႕ၾကသည္။ ဗာဆယ္လီ နန္းေတာ္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ႕တဲ႕ ဖန္လံုအိမ္သည္ ၄င္း၏ အ႐ြယ္အစားႏွင္႕ စည္းစနစ္ က်နမႈတို႕အတြက္ စံတင္ၾကရသည္။ ၄င္း၏ အ႐ြယ္အစားမွာ အလ်ား ေပ ၅၀၀၊ အနံ ၄၂ ေပႏွင္႕ အျမင္႕ ၄၅ ေပ ႐ွိသည္။ ၁၉ရာစုတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ႕ၾကေသာ ဖန္လံုအိမ္မ်ား အနက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္

ဖန္လံုအိမ္အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လာေသာ ျပင္ပမွ အပူမ်ားကို ျပင္ပသို႕ ျပန္လည္ ဆံုး႐ံႈးမႈ မ႐ွိေစေရး အတြက္ ဖန္လံုအိမ္၏ နံရံႏွင္႕ အမိုးတို႕မွ ကာကြယ္ေပးသည္။

ေနမွ အလင္းစြမ္းအင္၊ အပူစြမ္းအင္တို႕သည္ ကမၻာ႕ေလထုကို ျဖတ္သန္း၍ ေျမျပင္ေပၚသို႕က်ေရာက္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင္႕ အပူ အခ်ိဳ႕အ၀က္ကို ေျမျပင္မွ စုပ္ယူထားလိုက္ၿပီး က်န္ေသာ အပူမ်ားကို အလင္းျပန္သကဲ႕သို႕ အာကာသကို ျပန္လည္ စြန္႕ထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ ေလထု အတြင္း႐ွိ ညစ္ညမ္းေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ႏွင္႕အျခား အရာမ်ားေၾကာင္႕ ၄င္းစြန္႕ပစ္ရမည္႕ အပူမ်ား ျပန္လည္ စြန္႕ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိဘဲ ကမၻာ႕ေလထုအတြင္း စုေ၀းေနျခင္းကို ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ဟုေခၚသည္။

5 Comments:

Anonymous said...

You can certainly see your expertise in the work you

write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

Review my web blog :: http://julio.estudiosuma.cl/

Anonymous said...

I just wanted to

write down a brief comment in order to

appreciate you for all of the wonderful

recommendations you are writing here. My extended internet research has
finally been recognized with

reliable tips to exchange with my

guests. I would point out that we site visitors actually are undeniably lucky to live in a wonderful

community with so many perfect people with insightful ideas.
I feel

truly fortunate to

have encountered your web page and look forward to really more fun

times reading here. Thank you once more for a
lot of things.

Also visit my web site :: scuttlebutt360.com

Anonymous said...

Just wish to say your article is as astounding.
The

clearness in your post is just great and i can assume you're an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep

updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the

rewarding work.

My web-site ... level304media.com

mmjiaxin said...

kobe bryant shoes
ray ban sunglasses outlet
michael kors factory outlet
fitflops
cheap tiffanys
air max thea
adidas nmd online
nike huaraches
nike huarache
michael kors outlet

姚嘉 said...

atlanta falcons jersey
nike air huarache
ghd hair straighteners
ecco shoes
new balance shoes
texans jerseys
nike air max 90
dolce and gabbana outlet
oklahoma city thunder
bears jerseys

Post a Comment

Your comment encouraged Mgluaye to write new posts in blog. It will be appreciated to write something about the post you have read...

Thank you

 

Database